Actions

Johdanto

From Digitoinnin laadunhallinta


Tämä on museoalan käyttöön laadittu digitoinnin laadunhallinnan ohjeistus, jota voivat vapaasti hyödyntää myös muut KAM-sektorin toimijat.

Ohjeistus perustuu Federal Agencies Digital Guidelines Initiative:n (FADGI) ylläpitämään ja kehittämään kulttuuriperintöaineistojen digitointiin kohdistuvaan Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials -suosituksen kolmanteen versioon, joka julkaistiin vuonna 2023. Jatkossa tähän kansainväliseen suositukseen viitataan termillä FADGI-suositus. Tiedostomuotojen ja metatietojen osalta ohjeistus nojautuu PAS-palveluiden määrittelyihin.

Julkaisu on informatiivinen, ei säätelevä, ja se koskee kaksiulotteisten kulttuuriperintöaineistojen digitointia. Se sisältää johdannon digitoinnin laadunhallintaan sekä digitoinnin laadun mittareihin ja laatutasoihin. Se esittelee kunkin aineisto- eli objektityypin digitointilaadun tekniset arviointikriteerit ja suositellut digitointitekniikat sekä suosituksia muun muassa työtiloista, laitteistoista, resoluutiosta, väritiloista ja kuvankäsittelystä. Ohjeistus sisältää suosituksia myös tiedostomuodoista ja metatiedoista sekä lähtökohtia digitoinnin työnkulun suunnitteluun.

Asiakirja-aineistoja koskevat suositukset koskevat vain museokokoelmia. Arkistolain (831/1994) piiriin kuuluvien aineistojen digitoinnissa tulee noudattaa Kansallisarkiston ohjeistuksia KA/15780/07.01.02.04.02/2020 ja KA/3357/07.01.02.04.02/2019.

Ohjeistuksen sisältö on julkaistu myös wiki-muodossa osoitteessa: digitointilaatu.fi. Wiki-sivusto sisältää ohjeistuksen lisäksi hyödyllisiä oheismateriaaleja. Sivustolla on myös keskustelupalsta, jossa voi käydä keskustelua esimerkiksi museoiden digitoinnin laadunhallinnasta, laatusuosituksen sisällöistä tai näiden kehittämisestä.

Ohjeistusta on suositeltavaa käyttää osana digitointityön arkea sekä digitointityön ja sen tavoitteiden suunnittelussa organisaation resurssien mahdollistamassa laajuudessa. Se on suunnattu pääasiallisesti digitointityötä tekeville, ja sen omaksuminen vaatii monin paikoin vähintään alan perusteiden tuntemusta.

Esihenkilöiden on suositeltavaa tutustua erityisesti lukuihin "FADGI-suositus", "Työtilat", "Laitteistot", "Ohjelmistot ja targetit" ja "Digitoinnin suunnittelussa huomioitavaa". Kyseiset luvut auttavat hahmottamaan digitoinnin laadunhallinnan edellyttämiä resursseja. Jotkin ohjeistuksen osiot, esimerkiksi luku "Digitoinnin laadun mittarit" ovat luonteeltaan syventävää tietoa, eikä suosituksen käyttöönotto edellytä niiden hallintaa.

Ohjeistuksen tavoitteena on tukea museaalisen digitoinnin laadun kehittämistä ja yhdenmukaistamista ja edistää digitaalisesti julkaistujen museokokoelmien laadun yhteismitallisuutta. Kun digitaalinen tallenne on mahdollisimman eheä toisinto originaalista, suuri yleisö ja mm. tutkijat saavat käyttöönsä entistä laadukkaampia aineistoja.

Julkaisulla kannustetaan museokenttää siirtymään digitoinnin laadun subjektiivisesta arvioinnista ohjelmistolliseen arviointiin sekä suunnata huomiota laatuajatteluun ja edesauttaa parhaiden käytäntöjen siirtymistä osaksi digitoinnin koulutusohjelmia. Toiveena on, että ohjeistuksen julkaisun myötä laadunhallinnasta tulisi nykyistä kiinteämmin osa museoalalla tehtävää digitointityötä.

Ohjeistus tuotettiin Museoviraston digitoinnin laadunhallinnan kehittämisen projektissa vuosina 2022–2023. Projekti rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön digitaalisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen tarkoitetulla erityisavustuksella.

Projektin tuloksena syntyi digitoinnin laadunhallintamalli, jonka osia ovat muun muassa tämä ohjeistus, laadunhallinnan wiki-verkkosivusto, kansallinen yhteistyöverkosto ja Museoviraston sisäinen laadunhallinnan asiantuntijatyöryhmä.

Yhteistyöverkoston asiantuntijuudella on ollut tärkeä rooli projektin onnistumisen ja jalkauttamisen kannalta. Projektin asiantuntijayhteistyökumppaneita ovat olleet KAM-sektorilta Kansallisarkisto, Suomen valokuvataiteen museo, Kansallisgalleria, Turun museokeskus ja Satakunnan museot. Lisäksi laatusuositusta ovat kommentoineet lukuisat Suomen museot.

Yhteistyötä on tehty myös Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) kanssa, etenkin tiedostomuotoja koskevia suosituksia muotoillessa. Koulutusyhteistyötä on tehty Suomen Museoliiton ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa. Yhteistyössä Suomen Standardisoimisliitto SFS:n kanssa on vahvistettu laadunhallinnan kannalta keskeisiä ISO-standardeja suomalaisiksi standardeiksi. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty FADGI-suositusta ylläpitävän Yhdysvaltain kansalliskirjaston kanssa.

Ohjeistusta päivitettiin ensimmäistä kertaa marraskuussa 2023 kansainvälisen FADGI-suositukseen tulleita muutoksia mukaillen. Tuolloin ohjeistukseen lisättiin yksi uusi laadun mittari (modulaation vahvistus / gain modulation) ja luvussa Suositukset eri objektityyppien digitointiin esiintyviä taulukoita ja niiden tavoitearvoja päivitettiin. Lisäksi tehtiin pienempiä tarkennuksia ja lisäyksiä eri puolille dokumenttia.

Jatkossa Museoviraston sisäinen asiantuntijaryhmä ylläpitää ja päivittää laadunhallinnan ohjeistusta yhteistyössä muun muassa edellä mainittujen yhteistyökumppanien kanssa. Ohjeistukseen liittyvää palautetta, huomioita ja kehitysideoita voi lähettää osoitteeseen digitointilaatu@museovirasto.fi.