Actions

FADGI-suositus

From Digitoinnin laadunhallinta


Ohjeistukset ovat tärkeitä välineitä standardien mukaisten vaatimusten saavuttamiseksi ja yhdenmukaisuuden ylläpitämiseksi monilla aloilla, eikä kulttuuriperintöaineistojen digitointi ole poikkeus.

Tämän ohjeistuksen pohjan muodostava FADGI-suositus (Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials) tarjoaa yhteiset ohjeet kulttuuriperintöalan digitoinnin ammattilaisille eri puolilla maailmaa. FADGI-suositusta noudattamalla voidaan saavuttaa kansainvälisen suosituksen mukaiset kulttuuriperintöaineistojen laadunhallinnan vaatimukset.

Mikä FADGI?

FADGI-suosituksen on kehittänyt Library of Congressin eli Yhdysvaltain kansalliskirjaston Still Image Working Group -asiantuntijaryhmä. Yhdysvaltain kansalliskirjasto on FADGI-suositusta hallinnoiva organisaatio, ja suosituksen sisältämät ohjeet on validoitu sen digitointiohjelmassa.

Suositus pohjautuu Euroopassa hyvin tunnettuihin ISO-standardeihin, ja sen ohjeistus on linjassa Kansainvälisen standardisointijärjestön ISO/TC42 JWG 26 -työryhmän työn kanssa. Kyseisen ryhmän vastuulla on kehittää ISO 19246 -standardia, jossa määritellään ammattimaisen kulttuuriperintöaineistojen digitoinnin laadun mittarit maailmanlaajuiseen käyttöön.

FADGI-suositus perustuu alan parhaisiin käytäntöihin, objektiiviseen digitoinnin laadun mittaukseen ja laadunvarmistusmenetelmiin. Se tarjoaa tietoa ja työkaluja tavoitellun laatutason saavuttamiseksi. Tavoitteena on vähentää ihmisen subjektiivisuuden ja digitointiprosessin vaihtelujen aiheuttamia virheitä.

Tätä ohjeistusta varten alkuperäistä FADGI-suositusta lokalisoitiin Suomen museokentän tarpeet ja toimintatavat huomioiden muun muassa korvaamalla joitakin yhdysvaltalaisia käytäntöjä kotimaisilla suosituksilla. Myös suosituksen alkuperäistä kieliasua yleistajuistettiin ja sisältörakennetta uudistettiin.

FADGI-suositusta päivitetään digitointitekniikoiden, laitteistojen ja ohjelmistojen kehittyessä. Tämä ohjeistus pohjautuu FADGI-suosituksen viimeisimpään, alkuvuonna 2023 julkaistuun versioon 3.0.

FADGI-suosituksen ja sen mukaisen digitoinnin neljä peruspilaria:

Tekniset suositukset ja digitoinnin laadun mittarit (esitelty tässä asiakirjassa)

Parhaat käytännöt: Digitointi pohjautuu dokumentoituihin työnkulkuihin ja prosesseihin, jotka sisältävät ohjeistuksen usein esiintyvien haasteiden ratkaisemiseen.

Digitoinnin laadunarviointi: Digitoinnin laadun johdonmukaisuuden ja eheyden validointi, joka perustuu targettien ja digitaalisen kuvan laadun testaamiseen tarkoitettujen analysointiohjelmistojen käytölle.

Ammattitaitoinen henkilöstö: Digitointityötä tekevien ammattitaidon taso vaikuttaa keskeisesti digitoinnin laatuun ja on yksi FADGI-suosituksen peruspilareista. FADGI-suosituksen mukainen digitointi on monivaiheinen ja hyvin tekninen prosessi, joka edellyttää monipuolista osaamista.

Digitointityössä hyödynnettävät laitteisto- ja ohjelmistoratkaisut uudistuvat ja kehittyvät lähes jatkuvasti. Valokuvauksen ja digitoinnin perusteet sekä digitaalisen kuvan tekninen hallinta ovat olennaisia osaamisalueita. Lisäksi tarvitaan materiaalien tuntemusta, osaamista niiden asianmukaisesta käsittelystä ja hyvä käsitys digitaalisen tallenteen koko elinkaaresta.

Laadun ohjelmallisen mittaamisen ja testauksen lisäksi digitaalisen tallenteen eheyden ja laadun arvioinnissa tarvitaan myös ammattilaisten osaamista ja kokemusta. Vielä ei voida täysin luottaa siihen, että ohjelmalliset testimittaukset varmistaisivat optimaalisen kuvanlaadun. Siksi henkilöstön visuaalinen ja tekninen asiantuntemus on edelleen tarpeen digitaalisten kuvien laadun arvioinnissa.

Jos digitointityötä tekevällä ei ole tarvittavaa osaamista, edes huippulaatuisilla laitteistoilla ei välttämättä saavuteta laadukasta digitointijälkeä. Ammattitaitoinen henkilöstö onkin yksi FADGI-suosituksen peruspilareista.

Digitoijien ammattitaito tulisi huomioida rekrytoinneissa ja hankesuunnitelmissa ja myös silloin, kun digitointityö ulkoistetaan. Ammattitaitoisuuden sekä digitoinnissa tavoiteltavan laatutason tulisi olla mukana digitoinnin ostopalveluiden vaatimusmäärittelyissä.

Tämän ohjeistuksen avulla kokemattomampikin henkilö voi kuitenkin tutustua digitoinnin laadunhallinnan perusteisiin.

Laatutasot

Tässä ohjeistuksessa esiteltävät digitoinnin laatutasot perustuvat FADGI-suosituksessa määriteltyihin laatutasoihin. FADGI-suositus luokittelee digitoinnin laatu- ja suorituskykytavoitteet neljään eri tasoon, joita kuvataan tähdillä. Laatutaso määritetään käyttämällä digitaalisen kuvan laadun testaamiseen tarkoitettua analysointiohjelmistoa ja referenssikohteita eli targetteja.

Mitä vähemmän analysointiohjelmiston mittaamat arvot poikkeavat laadun mittareiden viitearvoista, sitä korkeammalle laatutasolle digitoinnin tulos yltää. Alla tarkemmat kuvaukset laatutasoista.

Yhden tähden laatutaso

Yhden tähden laatutaso soveltuu vain tiedon havainnollistamiseen (näyttökuvana) eli kun tarkoituksena on viitata esimerkiksi originaalin sijaintiin tai jos digitointi korkeampaan tähtiluokkaan ei ole mahdollista. Yhden tähden laatutasoa voitaisiin verrata näyttökuvalaatuun. Yhden tähden laatutaso on aloitustaso laatuhallitulle digitoinnille, jos korkeamman laatutason saavuttamiseksi tarvittavia resursseja tai ammattitaitoa ei ole saatavilla. Yhden tähden digitointi ei täytä ISO 19264 -standardin vaatimuksia.

★ ★ Kahden tähden laatutaso

FADGI-suosituksessa kahden tähden laatutaso on alin hyväksyttävä laatutaso ammattimaisessa digitoinnissa, mutta riittämätön digitoitavan kulttuuriperintöaineiston alkuperäisen tietosisällön eheän tallentamisen ja pysyvän säilytyksen näkökulmasta. Kahden tähden laatutaso on tarkoituksenmukainen vain, jos kolmen tähden laatutason saavuttaminen ei ole mahdollista.

★ ★ ★ Kolmen tähden laatutaso

Kolmen tähden laatutaso tuottaa erittäin hyvän ammattimaisen digitaalisen kuvan, joka soveltuu kulttuuriperintöaineistojen ammattimaiseen digitointiin. FADGI-suositus ei suosittele digitointia alle kolmen tähden laatutasolla, jotta tulevaisuudessa vältyttäisiin aineistojen uudelleendigitoinnilta.

★ ★ ★ ★ Neljän tähden laatutaso

Neljä tähden laatutaso edustaa digitoinnin huipputasoa. Sen tavoittelua suositellaan erityisesti kokoelmien kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpia osia digitoitaessa.

Huom! On mahdollista digitoida myös neljän tähden vaatimuksia korkeammalle tasolle. Se voi olla tarkoituksenmukaista poikkeuksellista tarkkuutta edellyttävissä erikoistapauksissa.

Laadunhallinta osana kokoelmapolitiikkaa ja digitointisuunnitelmia

Museon kokoelmapolitiikkaan, erilliseen digitointipolitiikka-asiakirjaan tai digitointisuunnitelmiin on tapana kirjata myös digitointityön periaatteita, arvoja, tavoitteita ja käytäntöjä. Myös digitoinnin laadunhallintaa ja laadunhallinnan ohjeistuksen soveltamista koskevat linjaukset on suositeltavaa sisällyttää kyseisiin asiakirjoihin.

Kirjattavaksi soveltuvia teemoja

  • digitointihenkilöstön ammattitaidon kriteerit, ylläpito ja kehittäminen
  • uusien työntekijöiden perehdyttäminen laadunhallintaan
  • maininta laatusuosituksen noudattamisesta ja tavoiteltujen laatutasojen määrittely
  • laadunhallinnan seuranta
  • laadunhallintaa ja digitoinnin laatua tukevat kehittämistavoitteet
  • laadunhallintaa tukevat työnkulunohjeistukset ja digitointiprosessin dokumentointi