Actions

Targetteja: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

24 February 2023

13 February 2023

  • curprev 15:2015:20, 13 February 2023Suvi Jaakkola talk contribs 1,945 bytes +5 No edit summary Tag: Visual edit
  • curprev 15:1915:19, 13 February 2023Suvi Jaakkola talk contribs 1,940 bytes +1,940 Ak: Uusi sivu: Tähän listaan on valikoitu joitakin yleisesti käytettyjä referenssikohteita eli targetteja. Lista on esimerkinomainen ja saatavilla on myös useita muita malleja ja valmistajia. Targetteja on mahdollista hankkia alan verkkokaupoissa ja ammattilaisia palvelevissa valokuvausliikkeissä. Erot edullisten ja kalliiden vaihtoehtojen välillä ovat merkittäviä. Edullisimpien targettien värianalyysi on puutteellista, joskin niiden avulla saadaan kuvan valkotasapaino ja säv... Tag: Visual edit: Switched